Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) 

Vispārējie Noteikumi

 

1. Izmantotie termini:

1.1. Pārdevējs - interneta tirdzniecības vietnes www.nelleulla.com (turpmāk tekstā - Veikals) un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA Premium Chocolate, reģistrācijas Nr. 40103610680, juridiskā adrese: Šampētera iela 2, Rīga, LV - 1046, faktiskā adrese Šampētera iela 2, Rīga, LV-1046, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi) piedāvā un pārdod preces Pircējam;

1.2. Pircējs - fiziska persona, kas iepērkas Veikalā. Iepirkties Veikalā ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa. 

2. Noteikumus piemēro vienmēr, kad Pircējs izdara pirkumu Veikalā. Pirkums tiek uzskatīts par izdarītu, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un apmaksu saskaņā ar Noteikumiem.

3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties Veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā pirkuma izdarīšanas brīdī.

4. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces Veikalā, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņā norēķinās par precēm un e-pastā saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka pasūtījums ir pieņemts un maksājums ir saņemts.

5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircējam pieejamās preces vai pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Veikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Veikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

6. Veicot pirkumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt.

7. Pircējs apņemas ar Noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs veikt pirkumu Veikalā, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

8. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

9. Ievērojot Veikala sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.

10. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt Veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

 

Reģistrācija

 

11. Lai varētu izmantot Veikalu un iegādāties piedāvātās preces, Pircējam ir jānorāda personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, citi preču piegādei svarīgi dati.

12. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var veidot pircēju reģistrācijas datu bāzi. Pircējs pēc saviem ieskatiem var reģistrēties, izveidojot savu personīgo kontu Veikalā, izmantojot 11. punktā norādītos pamatdatus un papildus norādot reģistrēšanās paroli.

13. Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Veikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja Veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Veikala kontaktu sadaļā.

14. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

15. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju. Atceļot reģistrāciju, Pircējs var turpināt iepirkties Veikalā.

16. Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu.

17. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Veikala pakalpojumus.

18. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

19. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Noteikumiem izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Veikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

20. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t.i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

21. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Veikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

22. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

23. Iesniedzot attiecīgu lūgumu Pārdevējam, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumiem.

 

Preču cenas un samaksas kārtība

 

24. Preču cenas Veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro valūtā ar iekļautu PVN.

25. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

26. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā, izmantojot kādu no Veikalā piedāvātajiem norēķina veidiem.

27. Pircējam internetbankā tiek sagatavots maksājuma uzdevums saskaņā ar Pircēja pasūtījumu.

28. Atbildība par datu drošību ir First Data Latvia vai attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā.

29. Pircējam par pasūtītajām precēm ir jāsamaksā nekavējoties, ne vēlāk kā vienas stundas laikā kopš pasūtījuma veikšanas. Tikai saņemot maksu par precēm un piegādes maksu, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta un ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN.

30. Pārdevējs ir tiesīgs, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm vienas stundas laikā kopš pasūtījuma veikšanas.

31. Pēc apmaksas veikšanas Pircējs norādītajā e-pastā saņem rēķinu par izdarīto pirkumu. Rēķinā tiek norādīta izvēlētā prece, daudzums, piešķirtās atlaides, preces galējā cena, ietverot visus nodokļus, kā arī piegādes maksa.

32. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza lielumu, t.i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts pasūtījuma noformēšanas laikā.

 

Preču komplektēšana un piegāde

 

33. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Veikals pieņem pasūtījumu tikai tad, ja ievadītā piegādes adrese ietilpst noteiktajā teritorijā. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers).

34. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa, kas ir norādīta pasūtīšanas brīdī. Piegādes maksa ir fiksēta, atkarībā no norādītās piegādes vietas.

35. Pircēja pasūtītās preces tiek komplektētas Pārdevēja faktiskajā adresē.

36. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības veikt pasūtījuma korekciju (turpmāk tekstā - Koriģētais pasūtījums), kā rezultātā Pārdevējs pieņem lēmumu nepiegādāt preces, piegādāt mazāku preču daudzumu vai piegādāt alternatīvas preces, iepriekš par to informējot Pircēju uz norādīto tālruņa numuru un e-pastu. Koriģētais pasūtījums tiek izpildīts tikai tad, ja Pircējs rakstiski epasta formā apstiprina izmaiņas.

37. Ja Pircējs nepiekrīt Koriģētajam pasūtījumam, naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā desmit darbdienu laikā pēc Koriģētā pasūtījuma noraidīšanas.

38. Gadījumā, ja Pircējs neatbild uz Pārdevēja piedāvājumu izpildīt Koriģēto pasūtījumu vai Pārdevējam neizdodas rast kontaktu ar Pircēju uz norādīto tālruņa numuru un epastu 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, Pārdevējs var vienpersoniski pieņemt lēmumu pasūtījumu neizpildīt un atmaksāt Pircējam naudu norādītajā bankas kontā divdesmit darbdienu laikā pēc 24 stundu perioda.

39. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pircējam ir jāpieņem preces pašam. Ja pasūtītās preces saņems nevis Pircējs pats, bet cita persona, pasūtījumā ir jānorāda saņēmēja vārds un uzvārds.

40. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai saņēmējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

41. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, un tml.), preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs veic atkārtotu samaksu par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, atskaitot piegādes maksu. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu piegādes maksu (kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī).

42. Pārdevējs piegādā Pircējam preces ne vēlāk kā divu darba dienu laikā kopš pirkuma izdarīšanas. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.

43. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

44. Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (Pārdevēja nozīmētu darbinieku vai kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam.

45, Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

46. Ja preču saņemšanas laikā Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

 

Preču kvalitāte

 

47. Pārdevējs neatbild par to, ka Veikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai Pircēja datora monitora īpatnību dēļ.

48. Pārdevējs apņemas uz iepakojuma norādīt preču derīguma termiņu. Ja vienā iepakojumā ir komplektēti produkti ar dažādiem derīguma termiņiem, tiek norādīts īsākais no visiem termiņiem.

49. Preču piegāde notiek tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

 

Atteikuma tiesības, preču atgriešana

 

50. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

50.1. preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

50.2. tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

50.3. preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

50.4. citos likumā paredzētajos gadījumos.

51. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda atteikuma veidlapu, ko pēc Pircēja pieprasījuma epastā nosūta Pārdevējs. Pircēja pienākums ir atbilstoši norādīt visus nepieciešamos datus. Parakstītu veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz faktisko adresi.

52. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus desmit darba dienu laikā pēc veidlapas saņemšanas. Gadījumā, ja pieteikums nav pamatots, Pārdevējs sazinās ar Pircēju uz norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

53. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci Pārdevējam uz faktisko adresi, iepriekš nogādāšanas laiku saskaņojot ar Pārdevēju uz norādīto tālruņa numuru vai e-pastu info@nelleulla.com. Laiks uzskatāms par saskaņotu, kad Pārdevējs to ir apstiprinājis.

54. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam divdesmit darba dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

55. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

56. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot, ja tiek atgrieztas Noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.

57 Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, ar preces piegādes dokumentiem, kā arī lietošanas instrukciju un citiem preces piederumiem. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

 

Citi noteikumi

 

58. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

59. Ja piekļūšana Veikalam, reģistrācija Veikalā vai pasūtījuma veikšana Veikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

60. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

61. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Veikalā norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz epastu info@nelleulla.com sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

62. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

63. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tie šos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

64. Pārdevējs apņemas strīdus risināt sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.